بخشی از نمونه کاران پتینه کاری به دست آقای جعفری

 

 

  • نقاشی ساختمان در فشم
    نقاشی ساختمان در فشم
  • نقاشی ساختمان در لواسان
    نقاشی ساختمان در لواسان
  • نقاشی ساختمان در اوشان
    نقاشی ساختمان در اوشان